KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Gminna Biblioteka Publiczna im.
Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
z siedzibą w siedzibą w Ludwinie , tel. 81 75 70 087 , adres e-mail: bibliotekaludwin@op.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski,
adres e-mail e-mail.bibliotekaludwin@op.pl , adres do korespondencji: Gminna Biblioteka
Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin
3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej bibliotece im. Andrzeja
Łuczeńczyka w Ludwinie
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i
dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
 
7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem umownym lub warunkiem
zawarcia umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w
Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Konsekwencją
niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda -
zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.
9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (w tym profilowaniu).
10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie dostępny jest do wglądu w wypożyczalni biblioteki
głównej.

Licznik odwiedzin: 246928