Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

KARTA INFORMACYJNA - DOROŚLI (PRZEPISY PRAWA)

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im.

Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

z siedzibą w Ludwinie, tel. 81 75 70 087 , adres e-mail: bibliotekaludwin@op.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski,

adres e-mail.bibliotekaludwin@op.pl, adres do korespondencji: Gminna Biblioteka Publiczna

im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece

Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności

Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja

Łuczeńczyka w Ludwinie

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności

Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej bibliotece im. Andrzeja Łuczeńczyka w

Ludwinie

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

 

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania

Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w

Ludwinie. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w

tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji

międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej

im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie dostępny jest do wglądu w wypożyczalni biblioteki

głównej.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: