Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.bibliotekaludwin.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych (z uwagi na zautomatyzowany sposób wstawiania galerii zdjęć w artykułach obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany komponent),

  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się
    po serwisie za pomocą klawisza Tab.

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

  • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające technologii asystujących: 

          - zmiana wielkości czcionki

          - zmiana kontrastu

 

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu https://achecker.ca/checker/index.php.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez:

telefon - 81 7570087

e-mail -bibliotekaludwin@op.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


 

 

Licznik odwiedzin: 246928