dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego" - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie - etap II.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Licznik odwiedzin: 246928