KARTA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im.
Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie
z siedzibą w Ludwinie, tel. 81 75 70 087, adres e-mail: bibliotekaludwin@op.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski,
adres e-mail e-mail.bibliotekaludwin@op.pl, adres do korespondencji: Gminna Biblioteka
Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja
Łuczeńczyka w Ludwinie
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej bibliotece im. Andrzeja Łuczeńczyka w
Ludwinie
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych i prawo do cofnięcia zgody.
 
7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia
umowy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej
Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Konsekwencją niepodania
danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z
Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie.
 
9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w
tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie dostępny jest do wglądu w wypożyczalni biblioteki
głównej.

Licznik odwiedzin: 246928