REGULAMIN

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA w LUDWINIE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów GBP w Ludwinie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność GBP w Ludwinie zwanej dalej ,,Biblioteką’’.                                         
 2.  Zbiory Biblioteki są własnością społeczną i wymagają poszanowania. Wynoszenie materiałów bibliotecznych będących własnością Biblioteki poza jej siedzibę bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom prawnym.
 3. W pomieszczeniach Biblioteki użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji. W Bibliotece obowiązuje cisza. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu GBP w Ludwinie oraz uwag i wskazówek  bibliotekarzy.                  

§ 2. Prawo korzystania.

 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Nowo zapisujący się Czytelnik powinien:
 1. okazać dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (dowód osobisty, legitymację, paszport),
 2. złożyć podpis na karcie zapisu o przestrzeganiu regulaminu Biblioteki.
 1. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie składają i odpowiedzialność przyjmują rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik jest zobowiązany  informować Bibliotekę o zmianie swego adresu, telefonu, nazwiska.

§ 3. Wypożyczanie.

 1. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy z zakresu literatury popularnonaukowej i naukowej lub 5 woluminów z zakresu literatury pięknej na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (jeżeli na wypożyczoną książkę jest duże zapotrzebowanie) Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 1.
 4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki popularnonaukowe, aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Książki z literatury pięknej można rezerwować tylko w uzasadnionych przypadkach.

§ 4. Porady i informacje.

 1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące wszystkich zbiorów bibliotecznych, doboru literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 2. Bibliotekarz udziela także porad i informacji dotyczących techniki pracy z książką.

§ 5. Poszanowanie książki.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Przenosząc wypożyczaną książkę powinien ją starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 2. Czytelnik, jak i bibliotekarz, zobowiązani są do sprawdzenia stanu technicznego książek przed ich wypożyczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§ 6. Za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki.

 1. Z chwilą wypożyczenia książki Czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny i zobowiązany jest zwrócić ją w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim została wypożyczona. Za zagubioną książkę czytelnik płaci jej wartość rynkową, natomiast jeżeli jest to książka chroniona, wartość antykwaryczną.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
   Jeżeli w terminie 14 dni od daty wezwania nie zwróci książki, wówczas płaci bibliotece odszkodowanie odpowiadające cenie książki wg pkt. 1.
 3. Jeżeli Czytelnik zgubi część tomów dzieła wielotomowego, wówczas płaci odszkodowanie odpowiadające wartości kompletu.

§ 7. Przetrzymywanie książki.

 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek (telefoniczne lub pocztą), pokrywa poniesione przez bibliotekę koszty.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony przywileju korzystania z Biblioteki. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki
 2. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.

Licznik odwiedzin: 246928