Zmiana SIWZ – „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie –etap III.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zapis istniejący:

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1) W sprawach technicznych – Elżbieta Kuczyńska, Jarosław Czuchaj – UG Ludwin 81/7570018 lub 81/7570087.

Zapis po zmianie:

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1) W sprawach technicznych – Elżbieta Kuczyńska, Jarosław Czuchaj – UG Ludwin 81/7570018 lub 698950030.

 

Zapis istniejący:

XV. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

10. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie lub pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie, Ludwin 52, 21-075 Ludwin do dnia 24.04.2019 r. do godz. 11.00.

Zapis po zmianie:

XV. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

10. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie (obecnie budynek Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, Ludwin-Kolonia 20, 21-075 Ludwin) lub pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie, Ludwin-Kolonia 20, 21-075 Ludwin do dnia 24.04.2019 r. do godz. 11.00.

 

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Licznik odwiedzin: 246928